Obchodní podmínky

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SMart GO s.r.o.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti SMart GO s.r.o., se sídlem Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 64938573, DIČ: CZ64938573 (plátce DPH) zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 41912 (též „Pořadatel“ a „Poskytovatel“), upravují vztahy založené kteroukoli ze smluv o zájezdu, případně jinou smlouvou, jejímž předmětem je poskytnutí služby cestovního ruchu nebo souboru služeb cestovního ruchu, uzavřenou mezi Pořadatelem a jejím zákazníkem (dále též „Zákazník“, „Nabyvatel“  a „Smlouva“). VOP jsou součástí každé Smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem a Zákazníkem. Právní vztahy mezi Pořadatelem a Zákazníkem neupravené Smlouvou nebo VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY, PŘEDMĚT SMLOUVY, POTVRZENÍ O ZÁJEZDU

 1. Pořadatel se Smlouvou zavazuje obstarat pro Zákazníka a další ve Smlouvě uvedené osoby předem připravený soubor služeb cestovního ruchu, případně sjednaný individuálně, nebo jiné služby cestovního ruchu, a to za podmínek a v souladu se Smlouvou a těmito VOP. Zákazník se Smlouvou zavazuje zaplatit Pořadateli za služby cestovního ruchu řádně a včas cenu, a to v souladu se Smlouvou a těmito VOP, a splnit další povinnosti vyplývající pro něj ze Smlouvy a VOP.
 2. Smlouva se uzavírá písemně, návrh i přijetí Smlouvy se předkládá na formuláři Pořadatele, podpisy smluvních stran nemusí být na téže listině. Návrh Smlouvy podepsaný Zákazníkem může být Pořadateli doručen osobně, poštou, faxem, e-mailem či jinými elektronickými prostředky, totéž platí o doručení přijetí návrhu Smlouvy Zákazníkovi. Smlouva mezi Pořadatelem a Zákazníkem je uzavřena okamžikem, kdy Pořadatel Zákazníkovi potvrdí přijetí jeho návrhu.
 3. Zákazník podpisem návrhu Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, že s nimi bez výhrad souhlasí, a prohlašuje, že s obsahem uzavírané Smlouvy a těmito VOP podrobně seznámil i případné další osoby, v jejichž prospěch se Smlouva sjednává, a že i tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu souhlasí. Pokud Zákazník uzavírá Smlouvu i za či ve prospěch dalších osob, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas a dále že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů Pořadateli a jejich zpracováním za účelem uzavření Smlouvy a účasti na službách cestovního ruchu poskytovaných na základě uzavřené Smlouvy. Je-li Smlouva uzavírána ve prospěch osoby mladší 18 let, Zákazník svým podpisem prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jeho/jejich bezvýhradným souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech službách cestovního ruchu poskytovaných na základě Smlouvy.
 4. Uzavírá-li Zákazník Smlouvu za či ve prospěch třetích osob, odpovídá Pořadateli jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady Ceny a předání potřebných informací (potřebné osobní údaje, číslo pasu atd.).
 5. Zákazník odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost všech údajů poskytnutých Pořadateli potřebných pro jeho řádné plnění Smlouvy.
 6. Práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy se řídí Smlouvou, VOP účinnými k datu uzavření Smlouvy a dále účinnými právními předpisy. Smlouva má přednost před VOP.
 7. Pořadatel může vydat Zákazníkovi při uzavření Smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření písemný doklad o smlouvě (dále jen „Potvrzení o zájezdu“) obsahující důležité údaje o zájezdu. Je-li Smlouva vyhotovena v písemné formě, nahrazuje spolu s VOP v plném rozsahu Potvrzení o zájezdu.
 8. Nejpozději 7 dnů před zahájením čerpání smluvených služeb cestovního ruchu doručí Pořadatel Zákazníkovi vhodným způsobem další podrobné informace o smluvených službách cestovního ruchu, tzv. „Informace o zájezdu“, nejsou-li již obsaženy ve Smlouvě. V případě uzavření Smlouvy v době kratší než 7 dnů před zahájením čerpání smluvených služeb cestovního ruchu doručí Pořadatel Zákazníkovi vhodným způsobem Informace o zájezdu již při uzavření Smlouvy.
 9. Neobdrží-li Zákazník Informace o zájezdu ve lhůtách uvedených v odst. 7 tohoto článku výše, je povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Pořadatele. Neučiní-li tak, má se za to, že Informace o zájezdu obdržel.
 10. Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v Informacích o zájezdu. Pořadatel je oprávněn vyloučit Zákazníka z účasti na poskytování smluvených služeb cestovního ruchu, jestliže nedodržuje podmínky stanovené Smlouvou, VOP nebo informace uvedené v Informacích o zájezdu. V případě takového vyloučení nemá Zákazník nárok na odstoupení od Smlouvy, náhradu jakékoli škody, odstranění vady poskytovaných služeb cestovního ruchu ani jiné plnění z tohoto důvodu.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Celková cena služeb cestovního ruchu poskytovaných na základě Smlouvy je uvedena ve Smlouvě (dále je „Cena“). Cena zahrnuje služby, které jsou výslovně uvedeny ve Smlouvě a povinné pojištění Pořadatele proti úpadku. Do Ceny mohou být zahrnuty i další doplňkové služby, např. cestovní pojištění, pojištění zavazadel a storna dle čl. IX VOP. Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, Cena nezahrnuje nepovinné či variabilní náklady, např. víza, ceny vstupů, stravování a další.
 2. Zákazník je povinen uhradit Cenu následujícím způsobem: je-li součástí služeb cestovního ruchu poskytovaných na základě Smlouvy letecká doprava, je Zákazník povinen uhradit Cenu nejpozději do 5ti pracovních dnů od uzavření Smlouvy. V ostatních případech je Zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši nejméně 50% Ceny nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy, doplatek Ceny je pak Zákazník povinen zaplatit nejpozději 30 dní před zahájením čerpání služeb cestovního ruchu. V případě uzavření Smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením čerpání služeb cestovního ruchu je Zákazník povinen uhradit Cenu nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy.V případě neuhrazení Ceny, zálohy Ceny nebo doplatku Ceny řádně a včas má Pořadatel právo odstoupit od Smlouvy. V takovém případě Pořadatel zruší účast Zákazníka a případně osob, v jejichž prospěch byla Smlouva sjednána, na čerpání služeb cestovního ruchu, bez jakéhokoli dalšího upozornění a již uhrazené platby budou Zákazníkovi vráceny v souladu s čl. IIX VOP.
 3. Cenu je Zákazník povinen uhradit Pořadateli hotově či bankovním převodem. V případě úhrady bankovním převodem se za včasné uhrazení jakékoli částky považuje připsání předmětné částky nejpozději poslední den stanovené lhůty na účet Pořadatele.

IV. ZMĚNA CENY

 1. Pořadatel je oprávněn jednostranně zvýšit Cenu v souladu s odst. 2 tohoto článku, pokud nejpozději do 21. dne před sjednaným dnem zahájení čerpání smluvených služeb cestovního ruchu dojde ke zvýšení i) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, ii) plateb spojených s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky, které jsou zahrnuty v Ceně, iii) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení Ceny v průměru o více než 10%. Pořadatel oznámí takovéto zvýšení Ceny Zákazníkovi odesláním oznámení o zvýšení Ceny nejpozději 21. den před sjednaným dnem zahájení čerpání smluvených služeb cestovního ruchu. Zákazník je povinen navýšení Ceny uhradit do 5 pracovních dnů od doručení tohoto oznámení. Zvýšení Ceny podle tohoto článku nezakládá právo Zákazníka odstoupit od Smlouvy.
 2. Dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu nebo plateb spojených s dopravou, je Pořadatel oprávněn zvýšit Cenu o rozdíl mezi původně kalkulovanými a skutečně vynaloženými náklady. Dojde-li ke změně směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení Ceny v průměru o více než 10%, je Pořadatel oprávněn navýšit Cenu až o 60% navýšení směnného kurzu.

V. ZMĚNA SMLOUVY

 1. Pokud je Pořadatel před zahájením poskytování smluvených služeb cestovního ruchu vlivem vnějších okolností (např. ozbrojený konflikt, živelní pohroma, jiné závažné ohrožení bezpečnosti v cílovém místě, významné dopravní omezení nebo jiná důležitá okolnost) nucen změnit podmínky poskytování smluvených služeb cestovního ruchu, navrhne Pořadatel písemně Zákazníkovi změnu Smlouvy, včetně nové Ceny. Nesouhlasí-li Zákazník se změnou Smlouvy, má právo písemně od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o změně Smlouvy. Neodstoupí-li Zákazník řádně a včas, platí, že se změnou Smlouvy souhlasí.
 2. Nemůže-li Pořadatel z objektivních důvodů v průběhu poskytování služeb cestovního ruchu některé z těchto služeb poskytnout, je oprávněn měnit program poskytovaných cestovních služeb. Nepodstatné změny programu nejsou důvodem pro odstoupení od Smlouvy bez úhrady odstupného. Změna pořadí navštívených míst či změna dne navštívení určitého místa se nepovažuje za změnu programu poskytovaných cestovních služeb dle předešlé věty. Zajistí-li Pořadatel náhradní službu cestovního ruchu v kvalitě stejné nebo vyšší než byla Smlouvou sjednaná služba cestovního ruchu (např. ubytování v hotelu stejné nebo vyšší kategorie, vstupenky za stejnou nebo vyšší cenu), nemá Zákazník právo na vrácení ani části Ceny.
 3. Zajišťuje-li si Zákazník některé služby cestovního ruchu sám (zejména letenky), činí tak vždy na vlastní odpovědnost. Pořadatel není povinen hradit Zákazníkovi žádné více náklady vzniklé zrušením smluvených služeb cestovního ruchu, změnou termínu nebo úpravou programu.

VI. POSTOUPENÍ SMLOUVY

 1. Zákazník může Smlouvu postoupit třetí osobě, splňuje-li tyto podmínky účasti na poskytovaných službách cestovních ruchu (dále jen „Nový zákazník“). Změna v osobě zákazníka je vůči Pořadateli účinná, doručí-li Zákazník o tom Pořadateli oznámení nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením čerpání služeb cestovního ruchu spolu s prohlášením Nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou Smlouvou a s VOP, a prohlášením, že splní podmínky účasti na smluvených službách cestovního ruchu.
 2. Zákazník a Nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení Ceny, manipulačního poplatku za změnu účastníka ve výši 300,- Kč (dále jen „Manipulační poplatek“), případně úhrady dalších nákladů, které Pořadateli v souvislosti se změnou účastníka vzniknou. Manipulační poplatek je splatný ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení oznámení o změně účastníka dle odst. 1 tohoto článku Pořadateli. Náhradu ostatních případných nákladů jsou Zákazník a Nový zákazník povinni Pořadateli společně a nerozdílně uhradit nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy Pořadatele k jejich zaplacení.

VII. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU

 1. Realizace veškerých služeb cestovního ruchu, které spočívají v autobusové dopravě nebo jejichž součástí je autobusová doprava, je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků.
 2. V případě zrušení služeb cestovního ruchu z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků dle odst. 1 tohoto článku, informuje Pořadatel Zákazníka písemně nebo elektronickou poštou o takovém zrušení nejpozději 7 pracovních dní před sjednaným dnem zahájení čerpání smluvených služeb cestovního ruchu.
 3. Pořadatel je oprávněn zrušit poskytnutí služeb cestovního ruchu, jestliže mu v jeho plnění brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti. Pořadatel informuje Zákazníka o takovém zrušení bez zbytečného odkladu a vrátí Zákazníkovi uhrazenou část Ceny sníženou o prokazatelně vynaložené výdaje.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Zákazník je oprávněn kdykoli před zahájením čerpání smluvených služeb cestovní ruchu od Smlouvy písemně odstoupit.
 2. Při odstoupení od Smlouvy Zákazníkem z jiného důvodu než pro porušení povinnosti Pořadatele, je Zákazník povinen uhradit Pořadateli za každého účastníka zájezdu odstupné ve výši dle odst. 3 tohoto článku.
 3. Je-li součástí smluvených služeb cestovního ruchu letecká doprava, je výše odstupného za každého účastníka zájezdu následující, výše se určuje dle okamžiku odstoupení od Smlouvy:

– při odstoupení od Smlouvy více než 25 dní před zahájením čerpání první služby cestovní ruchu: 85% Ceny;

– 25 dní a méně před zahájením čerpání první služby cestovní ruchu: 100% Ceny.

 1. Není-li součástí smluvených služeb cestovního ruchu letecká doprava, je výše odstupného za každého účastníka zájezdu následující, výše se určuje dle okamžiku odstoupení od Smlouvy:

– při odstoupení od Smlouvy více než 90 dní před zahájením čerpání první služby cestovní ruchu: 20% Ceny;

– 90–61 dní před zahájením čerpání první služby cestovní ruchu: 50% Ceny;

– 60–35 dní před zahájením čerpání první služby cestovní ruchu: 60% Ceny;

34–15 dní před zahájením čerpání první služby cestovní ruchu: 85% Ceny;

– 14 dní a méně před zahájením čerpání první služby cestovní ruchu: 100% Ceny.

 1. Nevyužije-li Zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně zcela nebo zčásti smluvené cestovní služby, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z Ceny. Nedostaví-li se Zákazník řádně a včas k odjezdu, odjezd zmešká nebo bez předchozího odstoupení od Smlouvy smluvené služby cestovního ruchu nečerpá, náleží Pořadateli odstupné ve výši 100% Ceny.
 2. Pořadatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze v případě zrušení služeb cestovního ruchu (zájezdu), nebo porušil-li Zákazník svoji povinnost.
 3. Odstoupí-li Pořadatel od Smlouvy z důvodu porušení povinnosti Zákazníka, je Zákazník povinen uhradit Pořadateli odstupné dle odst. 3 tohoto článku.
 4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 5. Uhradil-li Zákazník v souladu se Smlouvou Cenu nebo její část a Pořadateli vzniklo právo na zaplacení odstupného, budou vzájemné pohledávky započteny. Pořadatel následně Zákazníkovi vrátí zaplacenou úhradu sníženou o odstupné. Nepostačuje-li provedená úhrada části Ceny na úhradu odstupného, zavazuje se Zákazník doplatit Pořadateli bez zbytečného odkladu rozdíl mezi výší odstupného a částkou, kterou dosud na Cenu uhradil.

IX. POJIŠTĚNÍ

 1. Sjedná-li si tak Zákazník s Pořadatelem a bude-li tak ve Smlouvě výslovně uvedeno, je v Ceně zahrnuto pojištění u pojistitele ERV Evropská pojišťovna, a. s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Křižíkova 237/36a, PSČ 18600, IČO: 49240196, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1969. Právní vztah mezi Zákazníkem, případně dalšími pojištěnými osobami, a ERV Evropská pojišťovna, a. s. se řídí Smlouvou v části týkající se pojištění a dále pojistnými podmínkami vydanými ERV Evropská pojišťovna, a. s. platnými ke dni uzavření Smlouvy.

X. REKLAMACE

 1. Veškeré reklamace služeb cestovního ruchu poskytnutých Pořadatelem je Zákazník povinen učinit písmeně. Zákazník je povinen poskytnout při řešení reklamace potřebnou součinnost.
 2. Reklamaci služeb cestovního ruchu je Zákazník povinen učinit bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava na místě samém. Za tímto účelem kontaktuje Zákazník delegáta, je-li na zájezdu přítomen. Není-li z objektivních důvodů takový postup možný, je Zákazník povinen učinit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce, od skončení poskytování smluvených služeb cestovního ruchu. Zákazník nemá nárok na slevu z Ceny, dojde-li k okolnostem na straně Zákazníka, na základě kterých Zákazník smluvené služby cestovního ruchu nebo jejich část nevyužije.
 3. Pořadatel se zavazuje vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího doručení Pořadateli nebo ode dne skončení poskytování smluvených služeb cestovního ruchu v případě, že reklamace byla uplatněna na zájezdu a nebyla vyřešena na místě.

XI. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 1. Zákazník a další osoby, v jejichž prospěch je Smlouva sjednána, jsou mimo jiné povinni:

mít platný a nepoškozený cestovní doklad splňující požadavky k návštěvě cílových států a území a sdělit na požádání Pořadateli číslo cestovního dokladu, se kterým se budou účastnit poskytovaných služeb cestovního ruchu;

poskytnout Pořadateli součinnost nezbytnou pro čerpání služeb cestovního ruchu, zejména být v místě nástupu včas a se všemi potřebnými doklady;

dodržovat právní předpisy navštívených států a dbát pokynů delegáta, dopravce jakož i jimi pověřených osob;

– uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu čerpání smluvených služeb cestovního ruchu, pokud toto pojištění není zahrnuto v Ceně;

– předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se služeb cestovního ruchu účastní osoba mladší 18ti let bez jeho doprovodu a u osob mladších 15ti let zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu čerpání smluvených služeb cestovního ruchu.

 1. Zákazník a další osoby, v jejichž prospěch je Smlouva sjednána, se zúčastňují poskytovaných služeb cestovního ruchu na vlastní nebezpečí a odpovědnost a berou na vědomí, že některé aktivity mohou být rizikové.
 2. Delegát je oprávněn vyloučit osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo pokud jejich momentální fyzický nebo psychický stav neodpovídají náročnosti programu, z čerpání služeb cestovního ruchu, případně přijmout ve vztahu k těmto osobám jiné přiměřené opatření k zajištění bezpečnosti. V krajním případě může delegát osobu vyloučit z čerpání služeb cestovního ruchu, zejména pokud hrubě ruší jejich průběh nebo ostatní účastníky, a to bez náhrady. Stejné platí i pro případy porušování ubytovacího řádu v ubytovacích zařízeních včetně kempů. Neúčast na službách cestovního ruchu nebo jejich části se v takovém případě nepovažuje za porušení Smlouvy ze strany Pořadatele.

XII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

 1. Pořadatel odpovídá pouze za škodu a újmu způsobenou porušením své povinnosti. Ani tehdy však za škodu nebo újmu neodpovídá, jestliže byla způsobena Zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku zpoždění pozemní, letecké nebo vodní dopravy.
 2. Povinnost Pořadatele hradit škodu a újmu je omezena v souladu s mezinárodními pravidly obsaženými v následujících smlouvách: i) Montrealská úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, ii) Varšavská úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, iii) Athénská úmluva o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři, iv) Bernská úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a v) Úmluva EHK OSN o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě uplatňuje Zákazník ihned přímo u dopravce.

XIII. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Podpisem Smlouvy vyslovuje Zákazník souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, nezbytné pasové údaje v rozsahu Smlouvy v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, za účelem uzavření Smlouvy, příp. jejích změn, poskytování služeb podle Smlouvy a tvorby zákaznické databáze.
 2. Podpisem Smlouvy Zákazník rovněž vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, na svou elektronickou kontaktní adresu.
 3. Souhlas s nakládáním s osobními údaji se vztahuje rovněž na zpřístupnění těchto údajů zaměstnancům Pořadatele, a dále v případě elektronického kontaktu těm, jež jsou oprávněni šířit jménem Pořadatele jeho obchodní sdělení.
 4. Zákazník má právo souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat zasláním žádosti na elektronickou adresu info@smartgo.cz.
 5. Ustanovení tohoto článku platí přiměřeně i ve vztahu k dalším osobám, v jejichž prospěch je Smlouva sjednána. Podpisem Smlouvy Zákazník uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů i za osoby, v jejichž prospěch je Smlouva sjednána, přičemž svým podpisem Smlouvy dále prohlašuje, že je oprávněn takovéto souhlasy za tyto osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

XIII. A) OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ, OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DAT od 25.05.2018

 1. Ochranu osobních dat od 25.05.2018 upravují Zásady ochrany osobních údajů.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, tímto Pořadatel informuje Zákazníka o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů případně vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Subjektem věcně příslušným k řešení těchto sporů je Česká obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.
 2. Pořadatel je oprávněn tyto VOP jednostranně změnit zveřejněním nového znění na svých internetových stránkách.
 3. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení či Smlouvy jako celku.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 6. 6. 2016. Těmito VOP se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti. Ochranu osobních dat od 25.05.2018 upravují Zásady ochrany osobních údajů.