Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

 

Ochrana osobních údajů (GDPR).

(OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ, OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DAT od 25.05.2018)

 

Společnost SMart GO, s.r.o. IČO: 64938573, DIČ: CZ64938573 (Plátce DPH) již dlouho pracuje s osobními údaji odpovědně a v souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Respektujeme Vaši soukromou a osobní sféru.

Od 25.05.2018 je společnost SMart GO, s.r.o. nově odpovědná i za dodržování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jako správce. Naše praxe ochrany údajů je v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů.

Nově naše podmínky o zpracování osobních údajů podrobně vymezují co a k čemu používáme, a dále umožňují Vám uplatnit následující práva k vaším osobním údajům: PRÁVO NA PŘÍSTUP, PRÁVO NA OPRAVU, PRÁVO NA VÝMAZ, PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ, PRÁVO VZNÉST NÁMITKU, PRÁVO PODAT STÍŽNOST.

Podrobněji čtete celé podmínky zpracování a uchování osobních údajů dále.

 

 

I. Vymezení základních pojmů

 1. Pojmy „Pořadatel“, „Poskytovatel“, „Nabyvatel“, „Zákazník“ „Smlouva“, „Objednávka“, „Produkt“ a „Služba“ mají stejný význam, který definují Obchodní podmínky.
 2. V rámci tohoto právního vztahu bude Poskytovatel (SMart GO, s.r.o.) správcem osobních údajů Uživatele (též „Zákazníka“) za účelem realizace smluvního vztahu a pro obchodní a marketingové účely podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).
 3. Pojmy „správce dat“, „zpracovatel dat“, „osobní údaje“, „zpracování“, „odpovídající technická a organizační opatření“ použitá v dokumentu jsou míněna v kontextu GDPR.

II. Jaké osobní údaje jsou Poskytovatelem spravovány

 1. Pro poskytování Produktu nebo služeb, plnění smlouvy a její podporu jsou potřeba následující údaje:
  • akademický titul
  • jméno a příjmení
  • adresa trvalého pobytu
  • korespondenční adresa
  • bankovní spojení
  • telefonní číslo
  • nezbytné pasové údaje pro poskytnutí služeb v rozsahu Smluvního vztahu
  • e-mail adresa
  • druh a specifikace poskytované služby nebo produktu
  • objem poskytnutých služeb a jejich cena
  • informace o platební morálce
  • IP adresy zařízení z nichž proběhlo přihlášení na tyto webové stránky.
 2. Za účelem zvyšování kvality služeb, personalizace, analýz a sběru anonymních dat používá Poskytovatel soubory cookie. Používáním webu a naších služeb souhlasí Nabyvatel s použitím této technologie.

III. Jak údaje zpracováváme?

 1. Údaje uvedené v bodě II. jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro poskytování produktů a služeb SMart GO, s.r.o., pro plnění smluv a pro poskytování podpory. Pro uzavření smlouvy je nezbytné s poskytnutím těchto údajů souhlasit.
 2. Údaje mohou být využity k marketingovým účelům, tj. k šíření obchodních sdělení o vlastních produktech Poskytovatele. Osobní údaje poskytuje Nabyvatel (Zákazník) dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního svazku a lze jej kdykoliv odvolat.
 3. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu anebo nad rámec stanovený těmito podmínkami bez přímého, zvláštního souhlasu Nabyvatele (Zákazníka). Tento souhlas může Nabyvatel (Zákazník) dát například zaškrtnutím formulářového prvku na webu, v aplikaci, v emailu, nebo jiné komunikaci s Poskytovatelem.
 4. Na základě článku 22 GDPR nedochází ze strany Poskytovatele k automatickému individuálnímu rozhodování.

IV. Práva uživatele

 1. Nabyvatel (Zákazník) má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem účelům uvedeným výše, na jejich opravu a právo na jejich likvidaci.
 2. Požádá-li Nabyvatel (Zákazník) o informace o rozsahu nebo způsobu zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci neprodleně předat, nejpozději pak do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
 3. V případě opakované neopodstatněné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat Nabyvateli (Zákazníkovi) přiměřený poplatek za administrativní náklady na vyhovění žádosti.

V. Smazání dat

 1. Po ukončení poskytování plnění na základě smlouvy mezi Poskytovatelem (SMart GO, s.r.o.) a Nabyvatelem (Zákazníkem) (typicky tím, že Nabyvatel (Zákazník) požádá o zrušení svého účtu nebo uplyne lhůta pro uchování údajů o uživateli pro účely reklamace nebo podání stížnosti) je Poskytovatel povinen vymazat data účtu Uživatele (Zákazníka), pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
 2. Data uživatelského účtu se mažou do devadesáti (90) dnů po ukončení poskytování plnění smlouvy.
 3. Do devadesáti sedmi (97) dnů od smazání účtu Poskytovatel vymaže data účtu Uživatele (Zákazníka) i ze záloh.
 4. Záznamy o činnosti webu (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti Uživatele v jeho účtu Poskytovatel maže do jednoho (1) roku od zrušení účtu.
 5. Poskytovatel po ukončení plnění na základě smlouvy uchovává následující data:
  • Emailová adresa majitele účtu (pouze pro případný nutný kontakt, nebude použita pro žádné marketingové účely).
  • Vyplněnou žádost (případně email) o zrušení účtu .
  • Korespondence a online rozhovory, které Uživatel (Zákazník) měl při řešení jeho dotazů na podporu a to pomocí emailu, webového formuláře nebo online nástroje pro online chat (např. UserEcho, ProductBoard, Facebook Messenger, Whats App, Twitter, LinkedIn).
  • Pokud Uživatel (Zákazník) dobrovolně odpoví na anketu Poskytovatele zůstanou takové odpovědi uchovány i po smazání účtu.

VI. Ostatní

 1. Nabyvatel (Zákazník) se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

Máte-li jakékoliv dotazy, týkající se ochrany osobních údajů, můžete se kdykoliv obrátit na nás info@smartgo.cz (do titulku nebo do zprávy prosíme zadat slovo GDPR pro rychlejší vyřízení dotazu).
Dále pro uplatnění svých práv se můžete obracet také písemně na adresu sídla společnosti: Cestovní kancelář SMart GO s.r.o., Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3-Žižkov.

Pro obecné dotazy se dále můžete obrátit i na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz nebo posta@uoou.cz